เล่าเรื่องการประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาวิชาการ

การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู  ของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1   10-11 ตุลาคม  /2554   ณ โรงแรมเสาวลักษณ์  ได้เรียนรู้การจัดทำหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ซึ่งได้ทำหน้าเว็บ  ประวัติ  และบุคลากร

โฆษณา